BG EN
ВТУ "Тодор Каблешков"

Селекционна процедура

Селекционна процедура по програма "Еразъм+" за академичната 2023-2024 г.

Селекционна процедура

Селекционна процедура по програма "Еразъм+" за академичната 2022-2023 г.

Селекционна процедура

Селекционна процедура по програма "Еразъм+" за академичната 2021-2022 г.

Основни етапи на селекционната процедура и подготовката на документи за осъществяване на Еразъм+ мобилности за студенти, преподаватели и административен персонал на ВТУ „Т. Каблешков“

Критерии за кандидатстване и селекция

Право на участие в Студентска мобилност с цел обучение или практика по програма Еразъм+ и имат студенти, които отговарят на следните основни критерии:

  • Студенти, които са български граждани, или студенти, официално признати от България за бежанци или постоянно пребиваващи чужденци
  • Студенти, които са записани в курс на обучение (редовен или задочен), завършващ с получаване на степен или диплома до или включваща докторска степен. Студентите трябва да имат успешно завършени първи два семестъра на следването си във ВТУ „Т. Каблешков“
  • Студенти, които владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата институция
  • Студенти, които нямат невзети изпити към момента на кандидатстване

Право на участие в Преподавателска мобилност с цел преподаване имат всички преподаватели на ВТУ „Т. Каблешков“, независимо от тяхната длъжност и научна степен. Право на участие в Преподавателска/ Непреподавателска мобилност с цел обучение имат всички преподаватели и служители на ВТУ „Т. Каблешков“, независимо от тяхната длъжност. Преподавателите/непреподавателите имат право да реализират едно участие в мобилност по програма
ЕРАЗЪМ в рамките на всяка академична година.
Основно изискване е доброто владеене на съответния
чужд език, на който ще бъде осъществена мобилността.

Етапи на селекционната процедура


Организацията на Селекционната процедура включва следните основни етапи:
1.Обявяване началото на процедурата за селекция на студенти, преподаватели и служители за съответната академична година – процедурата се обявява със заповед на Ректора, която се публикува на Интернет страницата на ВТУ „Т. Каблешков“ и вътрешната  информационна система
2.Подаване на заявления за кандидатстване на студентите, преподавателите и непреподавателите, желаещи да осъществят мобилност.  Кандидатстването на студентите  е със заявление по образец, а на преподавателите и служителите – със заявление в свободен текст
3.Разглеждане на заявленията от комисия. Съставът на комисията се предлага от Институционалния координатор на програма Еразъм и се назначава със заповед на Ректора
4.Селекция на кандидатите. Постъпилите в Еразъм Офиса заявления за кандидатстване на студентите подлежат на селекция и одобрените кандидати участват в интервю-събеседване. Успехът от следването, нивото на владеене на чуждия език, на който ще се осъществи мобилността, и очакваните от студента резултати са основни критерии за селекция.
Основните критерии при селекцията на  преподавателите/непреподавателите, кандидати за реализиране на мобилност са: принос в укрепването и развитието на връзките между катедрите и факултетите на ВТУ и тези на институциите партньори, брой осъществени през изминали години мобилности и нивото на владеене на езика, на който съответния вид мобилност ще бъде реализирана.
5.Обявяване на резултатите от селекцията. Имената на студентите, преподавателите и служителите, одобрени от комисията за осъществяване на мобилност по програма Еразъм+ за съответната академична година се обявяват на Интернет страницата на университета и посредством вътрешноинституционалните информационни средства.

© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2015