BG EN
 ВТУ "Тодор Каблешков"

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на образованието и науката

http://www.mon.bg/

Център за развитие на човешките ресурси

http://old.hrdc.bg

Представителство на Европейската комисия в България

http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm

Генерална дирекция „Образование и култура", Европейска комисия

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Европейска фондация за обучение

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/home

CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training

http://www.cedefop.europa.eu/

Програма „Учене през целия живот"

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/

© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2015