BG EN
ВТУ "Тодор Каблешков"

НАЧАЛО

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013г.: Програма „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни. Програмата се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Тя подкрепя дейности в сферата на: - училищното образование,
- висшето образование,
- професионалното образование и обучение,
- образованието за възрастни,
- младежкия сектор.

Програма Еразъм+ има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

В програмата се предвиждат следните основни Ключови дейности:
- Образователна мобилност за граждани;
- Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики;
- Подкрепа за реформа на политиките.

© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2015